CHÍNH SÁCH - HƯỚNG DẪN

Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

Việc thu thập dữ liệu cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để tinker.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.